Položaj NVO :: SODELOVANJE Z OBČINAMI :: Občina Litija :: Srečanje litijskih društev z županom

Srečanje litijskih društev z županom

Župan Franci Rokavec in vodja stičišča NVO Jelka Babič sta na letno srečanje povabila vsa  društva, ki imajo sedež v občini Litija.  Srečanja, ki je bilo 5. decembra popoldne se je udeležilo več kot 30 predstavnikov društev.

Na dan 4.12.2012 je bilo registriranih 152 društev s sedežem v občini Litija:

 

·         49 športnih in rekreativnih društev

·         27 kulturnih in umetniških društev

·         21 društev za pomoč ljudem

·         17 društev z a varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali ni rastlin

·         15 društev za razvoj kraja

·         10 stanovskih društev

·         7 znanstveno raziskovalnih, izobraževalnih, strokovnih in poklicnih društev

·         5 ostalih društev

·         1 društvo za duhovno življenje

 

 

 

 

 

 

 Po pozdravnem uvodu podžupanje  Lijane Lovše je prisotne nagovoril župan Franci Rokavec, ki je poudaril velik pomen društev za kakovost življenja v občini in izrazil zanimanje za predloge društev, ki naj bi vodili v boljše pogoje za delovanje društev in boljše medsebojno sodelovanje.

Občina Litija je v letu 2012 preko razpisov za društva namenila 413.000 EUR, oziroma 2,8% proračuna. V primerjavi z drugimi občinami delež niti ni tako majhen. Kljub krizi  za naslednje leto občina načrtuje približno enak znesek  oz. 405.000 EUR. Razpisi za vse programe bodo objavljeni predvidoma v januarju 2013.

Jelka Babič, vodja regijskega NVO stičišča osrednje Slovenije se je zahvalila županu in podžupanji, da sta sprejela pobudo za srečanje z društvi, ki naj bi postalo redna praksa. Predstavila je storitve, ki jih lahko društva brezplačno dobijo na stičišču; od januarja dalje ima stičišče prostore v Ukmarjevi vili na Ponoviški 12. Naloga stičišča, za kar so namenjena sredstva iz evropskega socialnega sklada, je poleg zagotavljanja osnovne podpore društvom, predvsem usposabljati društva, zasebne zavode in ustanove za prevzemanje javnih nalog, ki na »društven« način odgovarjajo na potrebe ljudi v lokalnem okolju.  Stičišče ima tudi zagovorniško vlogo, v smeri odpiranja vrat društvom v odločevalske procese tako na nivoju občine, kot tudi regije.  

Dragica Žontar, predsednica ženskega rokometnega društva Litija je povedala, da že več let koristi storitve NVO stičišča – brezplačno so dobili spletno stran, zaključni račun, prijavo na razpis,…

Udeležencem srečanja so sodelavke stičišča predstavile nekatere evropske programe in razpise primerne za društva.  Za pripravo prijav na razpise bo stičišče organiziralo delavnice in nudilo pomoč.


Podžupanja je opozorila na možnost prijavljanja projektov  v LAS Srce Slovenije iz evropskih sredstev za razvoj podeželja.  Občina za projekte LAS prispeva 14.000 EUR letno.

Predsedniki društev so v razpravi izpostavili šibko komuniciranje med samimi društvi in tudi z občino. Dušan Jovanovič, predsednik Društva upokojencev  je izrazil potrebo po koordinatorju, da bi lažje npr. usklajevali delavnice, namenjene isti ciljni skupini ali obiske ranljivih skupin občanov.  Zaradi premalo sodelovanja med društvi  je z  aktivnostmi občinskih socialno-humanitarnih društev slabo pokrit  predvsem obrobni del občine.

»Društva, ki se ukvarjamo z blaženjem socialnih stisk ljudi bi pričakovali sodelovanje Centra za socialno delo« je komentirala Nežka Pirc iz Društva Sožitje

V imenu Medobčinskega društva invalidov je razpravljal Miro Vidic. Opozoril je na večanje potreb na področju podpore invalidov, saj jih je čedalje več. Zato ocenjuje zmanjševanje občinskih sredstev za društva problematično in ugotavlja, da v društvih narašča  potreba po kakovostnih kadrih, ki bodo kos zahtevnim prijavam na republiške in evropske razpise.Predsednica Društva diabetikov, Rudolfa Pogačar je izpostavila dobro prakso partnerskega sodelovanja društev pri skupnem prijavljanju na projekte in pozvala na večjo aktivnost v tej smeri. Želijo se povezovati in graditi partnerstva za evropske projekte. Iščejo pa načine za motiviranje ljudi, da bi se v večji meri vključili v projekte. Opozorila je še na potrebo po izboljšanju komunikacije s krajevnimi skupnostmi, predvsem tistimi iz obrobja občine.

Da je povezovanje med društvi, ki izvajajo podobne aktivnosti,  potrebno, se je strinjala tudi Dani Sveršina, predsednica Območnega združenja Rdečega križa Litija. Izrazila pa je tudi željo po bolj aktivnem delovanju RK v Litiji, kar lahko razumemo kot poziv novim prostovoljcem, da se vključijo. Dobrodošlo je tudi vključevanje v humanitarno dejavnost tudi drugih društev,; za primer je navedla dobro sodelovanje z Marinko Koprivnikar, predsednico Društva za razvoj podeželja Veliki vrh.

Da kulturna društva dobro pokrivajo potrebe občanov, je s številkami podkrepil Jože Gorenc, predsednik KUD Jevnica.  Pozdravlja letne sestanke z županom in predlaga tudi sklic programskih sestankov.

Jože Gorenc predlaga:

-  novoustanovljeni Javni zavod za šport in kulturo prevzame vlogo koordinatorja kulturnih društev

-  v lokalnih programih naj župan določi nosilca

-  za neporabljena občinska sredstva za društva naj občina objavi dodaten razpis ali poziv

Kulturna društva rešujejo tudi drugačne stiske ljudi in so pomembna v teh kriznih časih. Opozarja na problem financiranja projektov v naprej in apelira na iskanje rešitve zagotavljanja likvidnih sredstev društvom za zalaganje projektnih stroškov.


Težave s prostori za delovanje društev so aktualna tema več društev.  Darja Bernik iz Društva LILA apelira na župana, da občina zagotovi več prostorov za društva in da vključi izdelke društev v nabor protokolarnih daril ter jih povabi k sodelovanju na prireditvah. Podpira skupno kadrovsko rešitev pri prijavah na razpise in projektni administraciji. Tadej Premk iz Plesno športnega društva ASRTIFEKS (NLP) je predlagal, da se vzpostavi skupen portal, kjer bi vsa društva predstavila svojo ponudbo, da bi lahko drug drugega vključevali v izvedbo prireditve ipd.

Pustni karneval, ki bo v Litiji 9.2.2013 je aktualna priložnost za vključevanje društev. Podžupanja Lijana Lovše je povabila društva k sodelovanju , bodisi, da pripravijo skupine za povorko ali kako drugače pomagajo pri izvedbi karnevala. Koordinator prireditve je Sandi Gombač.


Primer »dobre prakse« je navedel Gregor Drnovšek, predsednik PGD Breg-Tenetiše in sicer je izpostavil dobro sodelovanje vseh društev in krajevne skupnosti v vasi. Rezultat sodelovanja je uspešna prireditev Dan jagod in špargljev na Bregu,  s katero so v treh letih pridobili sredstva za novo fasado na gasilskem domu na Bregu, ki se ravnokar izvaja.

Na srečanju je bilo zaznati tudi nekaj pesimizma, spričo vedno manj razpoložljivih sredstev.

Župan, Franci Rokavec je zaključil:

 

-   srečanje ocenjujem za zelo potrebno in primerno obliko komunikacije z društvi

-   napovedujem »panožne« sestanke v januarju (kultura, šport, sociala, kmetijstvo-okolje-turizem,…)

-   razmislil bom o rešitvi, da JZ za šport in kulturo prevzame koordinacijo kulturnih in športnih društev in poiskal rešitev za koordinacijo »socialnih« društev

-   s stičiščem NVO bomo poiskali rešitev za vzpostavitev pretoka informacij oz. društven portal, kjer bi bil pregled »kaj kdo dela«

-   s predsedniki KS se bom pogovoril glede vključevanja društev in sodelovanja

-   zavzel se bom za rešitev prostorskih problemov društev v stari sodniji, ko bo zgrajena nova šola

-   srečanja z društvi bodo postala stalna praksa 

 

Copyright © 2009 - 2019, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.