Domov | Zgodilo se je | Redni letni Občni zbor ...

Redni letni Občni zbor Društva Laz v volilnem letu, 27. februar 2016

 Društvo za razvoj podeželja Laz je imelo v soboto, 27. februarja letni občin zbor društva,  na katerega so bili vabljeni vsi člani in njihovi simpatizerji. S svojo prisotnostjo so društvo počastili podžupanja občine Litija, ga. Lijana Lovše, predsednica KO Jablaniške doline, ga. Marija Grabnar ter predsednik PGD Breg-Tenetiše, g. Primož Drnovšek.

V letu 2015 je bilo v društvo včlanjenih 119 članov, kar je 16 članov več kot v 2014. V društvu je bila preko programa  javnih del zaposlena Katja Strmljan, v obrobju evropskega projekta  DOCPIE pa osem mesecev Mojca Hauptman.

Poročilo o delu – aktivnostih in projektih, ki so bili izvedeni v letu 2015 je podala predsednica Gabrijela Babič. Leto 2015 je bilo ponovno zelo delavno. S svojim delom in aktivnostjo so se izkazali tako prostovoljci – člani društva, kot zaposlena preko Javnih del in evropskega projekta DOCPIE, s katerim je imelo društvo največ dela. Tako kot v preteklih letih je Društvo LAZ delovalo na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Glavna področja delovanja so bila pridobivanje in prenos znanja, druženje in ozaveščanje, razvoj turizma, informiranje, upravljanje društva. 

Od marca do konec oktobra 2015 je bilo društvo kot vodilni partner zelo aktivno na projektu DOCPIE (Demokratična odgovornost in državljanska udeležba v Evropi). Projekt je povezal 15 partnerjev iz 13. evropskih držav. Poleg uvodnega srečanja na Madžarskem so sledili štirje večji dogodki ( v Nemčiji, Grčiji, Sloveniji, in Italiji) katerih so se udeležili člani Društva LAZ (od 7 do 48 udeležencev). Člani društva so se zelo dobro izkazali kot organizatorji partnerskega srečanja v Ljubljani in kot gostitelji na mednarodnem večeru v Pustovem mlinu. Vmesne faze so bile težke vendar je bil projekt uspešno zaključen v predvidenem roku. Zadnje nakazilo sredstev s strani Bruslja je bilo izvedeno v februarju 2016.

Preostal že utečen program dogodkov je bil poleg obstoječih dogodkov (Nočni pohod v Gradišče, Pohod po Jablaniški poti, Dan jagod in špargljev, Štefanovo srečanje) dopolnjen z dvema novima, Poletna muzejska noč na Bregu pri Litiji in  Dobrote Jablaniške doline.

Poročilo o delovanju ŽPZ Laz v letu 2015 je podala lanskoletna predsednica ŽPZ Katarina Možina. Napredek pevk je v tem, da se je članstvo povečalo za 3 pevke. Me letom so imele pevke kar devet nastopov, izmet teh dva v tujini.

Poročilo o aktivnostih na področju izobraževanja je podala Mojca Hauptman. Preko leta 2105 so bila izvedena štiri predavanja in dva ogleda dobre prakse, katerih se je udeležilo med 12 in 45 ljudi. Zaradi znižanja sofinanciranja programa dela društva s strani občin Šmartno pri Litiji in Litije, je bilo društvo primorano del stroškov izvedbe predavanj kriti s strani udeležencev.

Leto 2016 je za društvo volilno leto. Do sedanja predsednica Gabrijela Babič, ki je društvo nadvse  uspešno vodila od same ustanovitve je želela vodenje društva predati v druge roke. Tako je bila za novo predsednic soglasno izvoljena Mojca Hauptman, za podpredsednico pa Tatjana Dolšek. Obe sta članici društva že od ustanovitve. Nova predsednica je povedala, da je prevzela društvo v zelo dobri kondiciji, saj je Društvo Laz med uspešnejšimi društvi v občini Šmartno pri Litiji in tudi širše. Zaveda pa se pričakovanja članov in občine. Novo vodstvo društva (sedem članski upravni odbor) se bo po najboljših močeh trudilo izpeljati program, ki ga je za leto 2016 potrdil občni zbor.

Občni zbor je  potrdil  tudi predlog Upravnega odbora Društva Laz, da se dosedanji članici in dolgoletni predsednici društva, Gabrijeli Babič,  podeli naziv častne članice društva.