Domov | Dejavnosti | LAHKO NAM POMAGATE IZ ...

LAHKO NAM POMAGATE IZ DOHODNINE 0,5%

LAHKO NAM POMAGATE

Radi bi vas obvestili na možnost, da namenite 0,5 % dohodnine društvu invalidov Logatec.

Obrazec priložen.

Prejeta finančna sredstva bomo namenili izključno za izvajanje osmih posebnih socialnih programov.

 

Vljudno prosimo, če o tej možnosti obvestite tudi vaše sorodnike, prijatelje, znance, sodelavce.

Zahvaljujemo se vsem, ki se boste odločili za to možnost in vas prav lepo pozdravljamo.

 

Predsednik R. Korenč

.PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

 

__________________________                                                                      

(ime in priimek davčnega zavezanca)

__________________________

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

__________________________

(poštna številka, ime pošte)

 

                   Davčna številka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

(pristojni finančni urad)

                                                                                                                             

 

 

 

 

ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije

 

 

 

 

 

Ime oziroma naziv upravičenca

 

Davčna številka upravičenca 

Odstotek (%)

 

              Društvo invalidov Logatec, Notr.cesta 14

 

9

 

9

 

5

 

8

 

7

 

8

 

4

 

0

 

 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

 

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini ZDoh-2 lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava. 

 

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije, seznam (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije: 

 

http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/  

 

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine. 

 

Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. 

 

Finančni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko finančni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.