Domov | Aktualno | AKTUALNE ZADEVE

AKTUALNE ZADEVE

Spoštovani,

 
dne 12. 1. in 13. 1. 2019 je v Moravskih toplicah potekal vseslovenski posvet predsednikov društev Sožitje.
Aktualne teme, o katerih smo govorili, so...

Aktualne teme:
 
1. Direktorica Inštituta mag. Barbara Kobal Tomc nam je predstavila poročilo Inštituta RS za socialno varstvo - spremljanje izvajanja storitev za odrasle v Varstveno delovnih centrih in Centrih za usposabljanje, delo in varstvo; poročilo najdete na naslednji povezavi: https://www.irssv.si/upload2/VCD_CUDV_koncno-porocilo_IRSSV.pdf
 
2. Zakon o osebni asistenci: ni še jasno, kdo bo lahko izvajal osebno asistenco, zlasti je odprto vprašanje, ali bodo izvajalci lahko tudi starši. Predvideva se, da se bodo družinski pomočniki lahko prekvalificirali v osebne asistente, kar še ni prakse. Zakon o osebni asistenci je bil sprejet 17. 2. 2017 in se začne izvajati 1. 1. 2019.
 
Zakon o osebni asistenci (ZOA) ureja pravico do osebne asistence in način njenega uveljavljanja, z namenom omogočiti posamezniku oziroma posameznici z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jo v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovala v družbi na vseh področjih življenja enake možnosti, večjo neodvisnost, aktivnost in enakopravno vključenost v družbo, skladno z določbami Konvencije o pravicah invalidov (Uradni list RS-MP, št. 10/08).
 
Do osebne asistence je upravičen uporabnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
  • da zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
  • da je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
  • da je star od 18 do 65 let;
  • da živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe;
  • da potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.
Opozoriti velja, da se osebna asistenca financira (tudi) iz sredstev dodatka za pomoč in postrežbo. V primeru, da je uporabnik upravičen do prejemanja dodatka za pomoč in postrežbo oziroma do drugih denarnih prejemkov zaradi potrebe po tuji negi in pomoči, se mu polovica tega prejemka nameni za sofinanciranje storitev osebne asistence.
 
Uporabniki, ki želijo koristiti osebno asistenco, lahko izpolnijo vlogo in jo oddajo na krajevno pristojen Center za socialno delo, kjer najdejo VLOGO ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OSEBNE ASISTENCE.
 
3. Nadomestilo za invalidnost in dodatek za pomoč in postrežbo: Zakon o socialnem vključevanju invalidov
 
Državni zbor je 17. 4. 2017 sprejel Zakon o socialnem vključevanju invalidov, ki bo nadomestil Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list RS, št. 30/18). - začetek uporabe 1. 1. 2019.
 
Namen zakona je ustvarjati pogoje za čimbolj enakopravno in enakovredno življenje oseb s trajnimi ali prirojenimi okvarami, ki brez nudenja podpornih storitev nemorejo samostojno opravljati večine ali vseh življenjskih funkcij ter si zagotavljati sredstev za preživljanje, pravico do denarnih prejemkov in možnosti, ki jim jih zagotavlja država za njihovo enakovredno vključevanje vdružbo.
 
Republika Slovenija zagotavlja mrežo socialno varstvenih storitev (vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo).
 
Zakon opredeljuje postopek pridobitev statusa invalida, denarne prejemke (nadomestilo za invalidnost, dodatek za pomoč in postrežbo, družinska pokojnina in družinska invalidnina) in podporne storitve.
 
Nabor in vsebino posameznih podpornih storitev (usposabljanje za samostojno življenje, vseživljenjsko učenje, bivanje s podporo) mora pripraviti Inštitut RS za socialno varstvo vsodelovanju z ministrstvom, pristojnim za invalidsko varstvo.
 
Nadomestilo za invalidnost je s 1. 1. 2019 v višini seštevka denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, to je 577 eur. Dodatek za pomoč in postrežbo pa znaša 146 evra (nižji) oz. 292 evra (višji). Ti prejemki se pretvorijo avtomatično.
 
4. Družinska pokojnina: če je ta nižja od nadomestila za invalidnino, je potrebno oddati vlogo na pristojni Center za socialno delo, da se pokojnina izravna z nadomestilom za invalidnino.
 
Pripravila: Tatjana Novak, predsednica MOD Sožitje