Domov | Zgodilo se je | ZBOR ČLANOV 2019

ZBOR ČLANOV 2019

Zapisnik 53. zbora članov, 15. marec 2019, ob 18.00 uri, v Kulturnem domu Groblje. DNEVNI RED: 1. Otvoritev zbora članov, pozdrav gostov, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev, verifikacijske komisije in volilne komisije. 2. Potrditev dnevnega reda. 3. Poročilo o delu društva za leto 2018. 4. Finančno poročilo društva za leto 2018. 5. Poročilo Nadzornega odbora o delovanju društva v letu 2018. 6. Razprava o poročilih in potrditev poročil za leto 2018. 7. Razrešitev Upravnega in Nadzornega odbora društva za obdobje 2015 – 2019. 8. Volitve v Upravni in Nadzorni odbor društva za obdobje 2019 – 2023. 9. Program dela društva za leto 2019. 10. Finančni plan društva za leto 2019. 11. Obvestilo o višini članarine za leto 2019. 12. Razprava o programu dela in finančnem planu društva za leto 2019, članarini in potrditev plana za leto 2019. 13. Razno.

Ad 1) Otvoritev zbora članov, pozdrav gostov, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev, verifikacijske komisije in volilne komisije. Predsednica društva, dr. Tatjana Novak, pozdravi vse navzoče ter predlaga člane za Delovno predsedstvo Zbora članov, overovatelje zapisnika ter člane verifikacijske in volilne komisije v sestavi: • delovno predsedstvo: - predsednik: Jurček NOWAKK, - zapisnikar: Bernarda ROZMAN, - članici: Ela KOŠIR in Jožica MUŠIČ; • overovateljici zapisnika: Ada BLEJC in Marija NAGLIČ; • verifikacijska komisija: Metka MESTEK in Majda ADLEŠIČ; • volilna komisija: Sonja ROZMAN in Mateja JERMAN. Sklep 1: Člani delovnega predsedstva Zbora članov, overovateljici zapisnika ter verifikacijske in volilne komisije so: • delovno predsedstvo: - predsednik: Jurček NOWAKK, - zapisnikar: Bernarda ROZMAN, - članici: Ela KOŠIR, Jožica MUŠIČ; • overovateljici zapisnika: Ada BLEJC in Marija NAGLIČ; • verifikacijska komisija: Metka MESTEK in Majda ADLEŠIČ; • volilna komisija: Sonja ROZMAN in Mateja JERMAN. Zbor članov je sklep sprejel soglasno. Ad 2) Potrditev dnevnega reda Predsednik delovnega predsedstva, Jurček Nowakk, se v svojem imenu in imenu delovnega predsedstva zahvali za zaupanje in zaprosi za poročilo verifikacijske komisije, ki ga poda Metka MESTEK. Na Zboru članov je prisotnih 65 članov in gostov, zbor je po 36. členu pravil društva sklepčen in lahko nadaljuje s svojim delom. 36. člen (sklepčnost zbora članov) (1) Zbor članov veljavno odloča, če je pred glasovanjem navzočih vsaj tretjina članov, ki so na zadnji dan preteklega leta imeli plačano članarino. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih glasov. (2) Če ob predvidenem začetku zbor članov ni sklepčen, se začetek odloži za 10 minut, na kar Zbor članov veljavno sklepa ne glede na število prisotnih. o Predsednik delovnega predsedstva predstavi dnevni red Zbora članov in ga da na glasovanje. Razprave ni bilo. Sklep 2: Zbor članov potrdi dnevni red Zbora članov društva. Zbor članov je sklep sprejel soglasno. Ad 3) Poročilo o delu društva za leto 2018. Predsednica društva poda Poročilo o delu društva za leto 2018: VSEBINSKO POROČILO O DELOVANJU DRUŠTVA ZA LETO 2018 Medobčinsko društvo Sožitje za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju občin Domžale, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin je na dan 31. 12. 2018 štelo 493 članov in sicer: Moški 210 Ženske 283 Osebe z motnjo v duševnem razvoju 185 Starši oziroma skrbniki 201 Strokovni sodelavci 21 Ostali (sorodniki, prijatelji…) 86 V našem društvu Sožitje ponujamo pester nabor aktivnosti, ki skrbijo za izobraževanje, usposabljanje in ohranjanje zdravja ter znanj naših članov. Izvajajo se celo leto – razen med počitnicami. Sem spadajo: • Glasbena skupina Strune, ki se pod mentorstvom Stanke Kač srečuje vsak drugi četrtek (nastop: Slavnostna seja ob občinskem prazniku Občine Mengeš, 29. 5. 2018) • Plesna skupina Face, ki se pod mentorstvom Klemna Pirmana srečuje vsak ponedeljek (nastopi: Zbor članov, 21. 3. 2018, piknik društva, 10. 6. 2018) • Plesna skupina Sončki, ki se pod mentorstvom Monike in Bernarde Rozman ter Mateja Logarja srečuje vsak petek (nastopi: Šenčur folkloro na ogled postavi, 16. 2. 2018, Panorama Stara Pošta, nastop ob svetovnem dnevu Downovega sindroma, 23. 3. 2018, piknik društva, 10. 6. 2018) • Skupina za samopomoč in skrb za starejše Optimistke, ki se pod mentorstvom Brede Zlobko srečuje enkrat mesečno • Bralne urice, kjer se naši člani pod mentorstvom Simone Glavan, Vilme Novak in Jurčka Nowakk srečujejo enkrat mesečno (branje s psičko Išo, zaključek in podelitev priznanj, 17. 4. 2018) Sem spadajo tudi nacionalni programi Zveze Sožitje (Razpis 2018), to so programi vseživljenjskega učenja OMDR ter izobraževanja in usposabljanja družin, ki so potekali od aprila do septembra 2018: o družinski programi (24 vloženih prijav, 2 odjavi, 22 realiziranih prijav: 1x ŠLC, 2x babice in dedki, 1x sorojenci, 4x otroci in najstniki z MDR, 4x otroci in najstniki sorojenci, 10x OPZD/TS) o VŽU (40 kvot, 48 prijav, 43 potrjenih prijav s strani Zveze, 2 odjavi, 41 realiziranih prijav, 14 spremljevalcev: 1x Kamnik, 2x Kranj, 3 spremljevalke 2x) Poleg tega izvajamo tudi rehabilitacijske programe: • Vadba, kjer se naši člani vsako sredo srečujejo pod mentorstvom Patricije Marolt (od oktobra 2018, učiteljica na OŠ Roje, prej Janez Korbar, ki je zaradi zdravstvenih težav odpovedal sodelovanje) • »Gibalček« – kineziološka terapija, kjer se naši člani srečujejo vsak petek pod mentorstvom Ane Valant • Plavanje – Halliwick, kjer se naši člani srečujejo vsak ponedeljek pod mentorstvom Mazena Ahmada • Novinarski krožek Kapljice, kjer se naši člani srečujejo enkrat mesečno ob ponedeljkih pod mentorstvom Silve Drešar • Hipoterapija, ki poteka individualno po dogovoru z mentorico Meto Pirnat Radović • Pohodništvo, ki poteka mesečno ob sobotah po dogovoru z mentorico Metko Mestek (7. 4. 2018, Mengeška koča, 26. 5. 2018, Arboretum Volčji Potok, 20. 10. 2018, Velika planina v malem, 15. 12. 2018, Ribogojnica Mihovc) • Vikend seminar za naše člane (družine), letos smo ga izvedli od 20. 4. do 22. 4. 2018 v Zdravilišču Radenci, hotel Radin o Koordinator: Franci Rozman o 38 udeležencev, od tega 16 OMDR o Predavanje iz obveznega programa Zveze Sožitje: Novi pristopi pri skrbi za osebe s posebnimi potrebami, ga. dr. Valerija Bužan o Gibalne aktivnosti v vodi po metodi Halliwick, Mazen Ahmad o Delavnica izdelava stvari iz gline, Janja Kisilak Zimovanje za OMDR: 28. 1. – 2. 2. 2018, Planinski dom Ušte nad Moravčami (25 OMDR in 4 spremljevalci: Vilma Novak, Jurček Nowakk, Mojca Mušič, Marjana Perko) Družabne in druge dejavnosti:  Pustovanje v diskoteki Šporn (12. 2. 2018, 15.00 – 18.00)  Sprejem ob prevzemu častnega pokroviteljstva nad obeležitvijo obletnic Društev Sožitje, ki so v letu 2018 praznovali visok jubilej (26. 2. 2018, Velika dvorana Predsedniške palače)Zbor članov, praznovanje materinskega dneva, obeležitev svetovnega dneva Downovega sindroma (21. 3. 2018, KD Groblje)  25. regijske igre SOS (18. 5. 2018, Domžale) o 9 OMDR: Cirila Ravnikar (zlata medalja v metu žogice), Gregor Hernčič (bronasta medalja v metu žogice), Nuška Brglez (srebrna medalja v metu žogice), Mazen Ahmad (bronasta medalja v metu žogice), Matjaž Robida (zlata medalja v metu žogice), Magda Jeras (srebrna medalja v teku na 50 m, bronasta medalja v metu žogice), Malči Prelec (srebrna medalja v metu žogice), Ammar Kheir (bronasta medalja v teku na 50 m), Omar Kheir (bronasta medalja v metu žogice)  Spomladanski družinski izlet (19. 5. 2018, Trsat in Opatija), 68 prijavljenih  Zlato priznanje občine Mengeš za več kot 50-letno prizadevno delo (29. 5. 2018, KD Mengeš)  Piknik – druženje družin, prijateljev in podpornikov društva (10. 6. 2018, Hiša na travniku, Dob): telovadba s Klemnom Dolencem, pražen krompir Turističnega društva Šenčur, obisk ambasadorjev evropskega leta kulturne dediščine, Roka Terkaja in Igorja Sakside, nastop članov društva in Cowboy ritem, obisk upokojenega nadškofa msgr. Alojzija Urana, za glasbo in dobro vzdušje Kvintet Dori…  Sklenjen memorandum o sodelovanju: »Dajte nam krilja Skopje« in »MOD Sožitje Mengeš« (21. – 24. 6. 2018), Skopje obiščejo Tatjana Novak, Gregor Novak, Breda Zlobko, Roman Zlobko  Jesenski družinski izlet (8. 9. 2018, Kostanjevica ob Krki), 55 prijavljenih  Udeležba 5 članov na regijskem seminarju o samozagovorništvu (Zveza Sožitje, 28. 9. 2018)  Izlet za starše (29. 9. In 30. 9. 2018, Gradiščansko in Prekmurje), 27 + 13 zunanjih prijavljenih  Novoletno praznovanje z obiskom in obdarovanjem Dedka Mraza (9. 12. 2019, 15.00, KD Radomlje)  Prejeta donacija osmih Petrolovih bencinskih servisov v vrednosti 1.600 eur za organizacijo Zimovanja 2019: Domžale 1 (Nenad Pevulja), Trzin (Dean Malkoč), Voklo 1 Šenčur (Anja Mandelj), Primskovo Kranj (Simon Čebul), Kranj vzhod (Gašper Golob), Kranj zahod (Gašper Golob), Rudnik 1 (Slavka Tomplak) in Rakovnik Ljubljana (Matija Avšič) Prostovoljne ure: v letu 2018 smo opravili skupaj 5587 prostovoljnih ur. Sodelovalo je 61 prostovoljcev, 20 moških in 41 žensk. Njihova starost: do 17 let (2), 18 – 29 let (9), 30 – 59 let (31) in nad 60 let (19). Ure so bile opravljene na področjih kulture in umetnosti (138 ur), socialne dejavnosti (3582 ur), rekreacije (222 ur) ter človeka, narave in družbenih vrednot (1645 ur). Hvala vsem, ki ste bili v preteklem letu z nami in ste nas tako ali drugače podpirali. In hvala vsem, ki boste z nami še naprej. Ad 4) Finančno poročilo društva za leto 2018. Poročilo poda Breda ZLOBKO: FINANČNO POROČILO 2018 BESEDILO REALIZACIJA 2017 REALIZACIJA 2018 IND 2018/2017 Prihodki Sredstva občin 2183,25 2875,94 132 Zveza Sožitje 10707,62 10923,34 102 Članarina 2465,99 2380 97 Donacije 7941,49 7724,43 97 Prispev.uporabnikov socialnih programov 8610 6548 76 SKUPAJ PRIHODKI 31908,35 30451,71 95 Odhodki Pisarniški material 612 495,96 81 Poštni stroški in mobitel 720,83 686,76 95 Str. plačiln. prometa 260,22 233,46 89 Str. IO, zbor čla., komis. 58 118 203 Računovo. storitve 257 186,82 73 Razni potr. material 434,51 622,52 143 Druge storitve 334 258,05 77 Vikend seminar 3854,71 3318,59 86 Zimovanje OMDR 1494,44 3058 204 Rehab. progr.: ples., glasba, šport, Konjen., novin., plavanje, bral. urice 8462 8907,97 105 Vseživljensko učenje 2324,34 2351,11 101 Ohranja. psihofizič. zdr. družin 6717 4913 73 Družab. dejav.- novol. druž. z DM, izleti, piknik 5101 4618,41 90 SKUPAJ ODHODKI 30630,05 29768,65 97 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 1278,3 683,06 53 Finačno poslovanje društva se je v preteklem letu skoraj stoodstotno približalo sprejetemu planu, manjša odstopanja so bila pri aktivnostih kjer se giblje število udeležencev. Pri strukturi prihodkov največji delež odpade na dotacijo Zveze Sožitje -FIHO (36%), sledijo donacije (25%), prispevki uporabnikov socialnih programov (22%) , sredstva občin (9%) in članarine (8%). Delež stroškov delovanja med vsemi odhodki je znašal 9% in je v enaki višini kot v letu 2017. Najobsežnejši med odhodki so rehabilitacijski programi (30%), vikend seminar (11%), zimovanje OMDR (11%), ohranjevanje psihofizičnega zdravja družin (16%), družabne dejavnosti(15%), vseživljenjsko učenje (8%). Za uspešno poslovanje društva je bilo v letu 2018 pomembno opravljeno prostovoljno delo, katerega poročilo posredujemo na AJPES. Vsa evidenca prostovoljnih ur pa je tudi pomemben podatek pri izpolnjevanju razpisnih vlog za financiranje programov. Celoten presežek prihodkov nad odhodki se je razporedil za izvedbo aktivnosti v začetku leta 2019. Ad 5) Poročilo Nadzornega odbora o delovanju društva v letu 2018. Poročilo seje Nadzornega odbora poda Nada VES: Poročilo seje Nadzornega odbora Medobčinskega društva Sožitje Mengeš, ki je bila v Mengšu, dne 27.02.2019 ob 17.30 uri v prostorih na Slovenski 24. Navzoči člani: Alenka Novak, Irena Klopčič, Nada Ves Ostali navzoči: Breda Zlobko, dr. Tatjana Novak Predsednik/ca predlaga naslednji dnevni red: 1. Obravnava poročila o delu za leto 2018. 2. Obravnava finančnega poročila za leto 2018. 3. Obravnava bilance stanja in bilance uspeha za leto 2018. 4. Razno Predlagani dnevni red so navzoči soglasno potrdili. Ad.1. Člani Nadzornega odbora so kot gradivo prejeli vsebinsko poročilo o delu Medobčinskega društva Sožitje Mengeš v letu 2018. Ugotovili so, da je bil delovni program za leto 2018 vsebinsko v celoti izpolnjen. Načrtovani programi so bili izpeljani v načrtovanem obsegu. Sklep: Nadzorni odbor je pregledal vsebinsko poročilo društva Sožitje Mengeš za leto 2018 in na njega nima pripomb. Posreduje ga v sprejem UO Medobčinskega društva Sožitje Mengeš ter v potrditev Zboru članov Medobčinskega društva Sožitje Mengeš. Ad.2. V gradivu je prikazano finančno poslovanje Medobčinskega društva v preteklem letu. Člani odbora so bili s strani blagajnika društva še dodatno ustno informirani o finančnem poslovanju in finančnem stanju ob koncu leta. Vsi poslovni dogodki so bili evidentirani na podlagi ustreznih knjigovodskih dokumentih. Sklep: Nadzorni odbor je pregledal finančno poročilo društva in na njega nima pripomb. Posreduje ga v sprejem UO društva ter v potrditev Zboru članov Medobčinskega društva Sožitje Mengeš. Predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki poslovnega leta 2018 v znesku 683,06€ razporedi med kratkoročne razmejitve prihodkov in se porabi za izvedbo programa Medobčinskega društva Sožitje v letu 2019. Ad. 3 Pregled posameznih postavk pri bilanci stanja in bilanci uspeha v letu 2018 je podala Breda Zlobko. Breda Zlobko je tudi odgovorila na vsa vprašanja članov NO. Izkaz poslovnega izida je sestavljen na podlagi 26. člena Zakona o društvih in Slovenskih računovodskih standardih 33. Podatki o pridobitni in nepridobitni dejavnosti društva so sestavni del izkaza poslovnega izida. V bilanci stanja so zajeta vsa sredstva in obveznosti do sredstev po Slovenskih računovodskih standardih 33. Sklep: Nadzorni odbor je pregledal bilanco stanja in bilanco uspeha v letu 2018 in ugotovil, da je društvo poslovalo v skladu z veljavnimi predpisi in računovodskimi standardi 33. Nadzorni odbor predlaga bilanco stanja in bilanco uspeha za leto 2018 v sprejem UO Medobčinskega društva Sožitje Mengeš, ter v skladu s Pravili društva predlaga Zboru članov Medobčinskega društva Sožitje Mengeš, da ju potrdi. AD. 4 POD TOČKO RAZNO NI BILO RAZPRAVE. Predsednica – Alenka Novak Ad 6) Razprava o poročilih in potrditev poročil za leto 2018. Razprave ni bilo. Sklep 3: Zbor članov sprejme/potrdi vsa predstavljena poročila za leto 2018: o Poročilo Nadzornega odbora o delovanju društva v letu 2018, o Poročilo o delu društva za leto 2018, o Finančno poročilo društva za leto 2018. Zbor članov je sklep sprejel soglasno. Ad 7) Razrešitev Upravnega in Nadzornega odbora društva za obdobje 2015 – 2019. Predsednik delovnega predsedstva predlaga zboru članov MOD Sožitje, da razrešijo Upravni in Nadzorni odbor Medobčinskega društva Sožitje. Sklep 4: Zbor članov razreši Upravni in Nadzorni odbor MOD Sožitje za obdobje 2015 – 2019. Zbor članov je sklep sprejel soglasno. Ad 8) Volitve v Upravni in Nadzorni odbor društva za obdobje 2019 – 2023. Predsednik delovnega predsedstva predlaga Zboru članov MOD Sožitje za UO in NO predlog članov, ki je bil predlagan na 15. redni seji Upravnega odbora društva 27. februarja 2019: o za predsednico društva: dr. Tatjana NOVAK, o za podpredsednika: Franci ROZMAN, za tajnico: Bernarda ROZMAN in blagajničarko: Breda ZLOBKO, o za člane upravnega odbora društva: OMDR - Jaka BLEJC, Mojca ŠRAJ, Fani VRANKAR, Andreja CESTNIK in Jurček NOWAKK, o za člane nadzornega odbora društva: predsednik: Jožica PODKRAJŠEK ter člana: Irena KLOPČIČ in Nada VES. Predsednik delovnega predsedstva poziva prisotne na Zboru članov za dodatne predloge, zamenjave … Sklep 5: Zbor članov potrdi dr. Tatjano NOVAK za predsednico MOD Sožitje za obdobje 2019 - 2023. Zbor članov je sklep sprejel soglasno. Sklep 6: Zbor članov potrdi člane Upravnega odbora MOD Sožitje za obdobje 2019 – 2023: podpredsednik Franci ROZMAN, tajnica Bernarda ROZMAN, blagajničarka Breda ZLOBKO, ostali člani: OMDR - Jaka BLEJC, Mojca ŠRAJ, Fani VRANKAR, Andreja CESTNIK in Jurček NOWAKK. Zbor članov je sklep sprejel soglasno. Sklep 7: Zbor članov potrdi člane Nadzornega odbora MOD Sožitje za obdobje 2019 – 2023: predsednica Jožica PODKRAJŠEK ter članici Irena KLOPČIČ in Nada VES. Zbor članov je sklep sprejel soglasno. Ad 9) Program dela društva za leto 2019. Program dela 2019 predstavi predsednica društva: PROGRAM 2019 MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU OBČIN DOMŽALE, KOMENDA, LUKOVICA, MENGEŠ, MORAVČE, TRZIN Tel.: 051 648 548 (Bernarda Rozman - tajnica) Mail naslov: mod.sozitje@gmail.com, Spletna stran: http://www.srce-me-povezuje.si/sozitjemenges/, Facebook stran: Medobčinsko društvo Sožitje, Twiteer stran: MOD Sožitje. 1. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, OHRANJANJE ZDRAVJA IN ZNANJ  GLASBENA SKUPINA STRUNE igranje na Ullvilla instrumente, mentorica: Stanka Kač vsak drugi četrtek na Slovenski 28, Mengeš, 15.00 - 16.30  PLESNA SKUPINA FACE (starejši) mentor: Klemen Pirman vsak ponedeljek na Slovenski 28, Mengeš, 15.00 - 15.45  PLESNA SKUPINA SONČKI (mlajši do 12 let) mentorji: Monika in Bernarda Rozman, Matej Logar vsak petek, telovadnica OŠ Voklo 17.00 – 18.00  OPTIMISTKE Skupina za samopomoč in skrb za starejše mentorica: Breda Zlobko srečanja mesečno po dogovoru  BRALNE URICE četrtek enkrat mesečno Knjižnica Domžale, 15.15 – 16.15 mentorji: Simona Glavan, Vilma Novak, Jurček Nowakk, Marjana Plaznik  PROGRAMI ZVEZE SOŢITJE - vseživljenjsko učenje OMDR ter izobraževanje in usposabljanje družin (nacionalni program Zveze Sožitje, od junija do septembra 2019)  PREDAVANJA Jože Ramovš: Skrb za starejše, Osebna asistenca. 2. ZBOR ČLANOV (15. 3. 2019, 18.00, KD Groblje) 3. REHABILITACIJSKI PROGRAMI  VADBA mentorica: Patricija Marolt vsako sredo 17.00 – 18.00 OŠ Domžale  PLAVANJE HALLIWICK mentor: Ahmad Mazen, vsak ponedeljek 19.00-20.00 Inštitut za rehabilitacijo Soča  NOVINARSKO-LITERARNI KROŢEK KAPLJICE mentorica: Silva Drešar prvi ponedeljek v mesecu 15.45– 16.30, Slovenska 28, Mengeš  HIPOTERAPIJA mentorica: Meta Pirnat Radovič Konjeniški klub Valentin Domžale  GIBALČEK – kineziološka terapija, vsak petek 16.00 – 19.00 mentorica: Ana Valant  POHODNIŠTVO mesečno ob sobotah po dogovoru mentorica: Metka Mestek  VIKEND SEMINAR ZA DRUŢINE (Terme Radenci) za mlajše in starejše (26. 4. – 28. 4. 2019) - vsebina programa vezana na skupino, vodja Franci Rozman  ZIMOVANJE ZA OMDR Rateče, 3. 3. – 8. 3. 2019 vodji: Vilma Novak, Jurček Nowakk spremljevalke: Mojca Mušič, Marjana Perko in Bernarda Rozman 4. DRUŽABNE DEJAVNOSTI  pustovanje v diskoteki Šporn (1. 3. 2019, 16.00 – 18.00)  praznovanje materinskega dneva – združeno z Zborom članov (15. 3. 2019)  obeležitev svetovnega dneva Downovega sindroma – združeno z Zborom članov (15. 3. 2019)  spomladanski družinski izlet – (Koroška: splavarjenje Šarman in Kmetija Klančnik, 25. 5. 2019)  piknik – druženje družin, prijateljev in podpornikov društva (16. 6. 2019, Hiša na travniku, Dob)  dobrodelni pohod na Sv. Primoža nad Kamnikom (21. 9. 2019)  izlet za starše, podpornike, prijatelje (28. 9. in 29. 9. 2019, Hrvaška Istra)  jesenski družinski izlet (19. 10. 2019, izlet v neznano)  novoletno praznovanje z obiskom in obdarovanjem Dedka Mraza (8. 12. 2019, 15.00, KD Radomlje) 5. TEKMOVANJA  zimske igre SOS  letne igre SOS  atletski miting SOS  plavalni miting Predsednica: dr. Tatjana Novak Podpredsednik: Franci Rozman Ad 10) Finančni plan društva za leto 2019. Finančni plan 2019 predstavi Breda ZLOBKO: FINANČNI NAČRT 2019 BESEDILO EUR 1. Prihodki Sredstva občin 3000 Zveza Sožitje 12000 Članarina 2500 Donacije 7000 Prispev. uporabnikov socialnih programov 7000 SKUPAJ PRIHODKI 31500 2. Odhodki Pisarniški material 500 Poštni stroški in mobitel 700 Str. plačiln. prometa 250 Str.IO, zbor čla, komis. 200 Računovo. storitve 250 Razni potr. material 300 Stroški tajništva 400 Vikend seminarji 4500 Zimovanje OMDR 1900 Rehab.progr.:ples., glasba, šport, konjen, novin., plavanje, bral. urice 9500 Vseživljensko učenje 2500 Ohranja. psihofizič. zdr. družin 5000 Družab.dejav.:nov. druž. z DM izleti, piknik 5500 SKUPAJ ODHODKI 31500 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 Ad 11) Obvestilo o višini članarine za leto 2018. Predsednica seznani prisotne z višino članarine in pove, da je enaka kot pretekla tri leta, in sicer: - OMDR »A« 2,00 EUR - Družinska članarina - OMDR «B« 20,00 EUR - Članarina posamična odrasli »C« 15,00 EUR - Članarina otroci »C1« 7,00 EUR - Članarina študentje »C2« 10,00 EUR - Članarina nad 65 let »C3« 10,00 EUR - Članarina strokovni sodelavci (vodje programov, spremljevalci, prostovoljci itd.) »D« 5,00 EUR Ad 12) Razprava o programu dela in finančnem planu društva za leto 2018, članarini in potrditev plana za leto 2019. Razprave ni bilo. Sklep 8: Zbor članov sprejme/potrdi Program dela in Finančni plan društva za leto 2019. Zbor članov je sklep sprejel soglasno. Ad 11) Razno Fani VRANKAR pohvali vodstvo društvo za dobro delo, predvsem predsednico, blagajničarko in tajnico kot gonilno silo društva. Jurček NOVAKK izpostavi možnost plačevanja članarine po zboru članov. Sledi predstavitev dela bralnih uric in prevzem donacije knjig v vrednosti 4.000 eur s strani Mohorjeve družbe iz Celovca. Prevzem je opravil direktor Mohorjeve, Franz KELIH. Sledi druženje in izmenjava mnenj. Zbor članov je bil zaključen ob 20.30. Delovni predsednik Zbora članov: Jurček NOWAKK Overovateljica zapisnika: Overovateljica zapisnika: Marija NAGLIČ Ada BLEJC Zapisnikar: Bernarda ROZMAN