Domov | O nas | ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE ...

ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE ŠPORTNEGA DRUŠTVA ŠMARTNO-TACEN 2014

Poln naziv organizacije: ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO-TACEN
Naslov organizacije: ROCENSKA ULICA 4, 1211 LJUBLJANA - ŠMARTNO
ID številka za DDV / davčna številka: 62729977
Št. transakcijskega računa: 02032 - 0012068598
Ime in priimek odgovorne osebe: PETER ZAJC

ZADEVA: ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE ŠD ŠMARTNO-TACEN

Predsedstvo Športnega društva Šmartno-Tacen je dne 04.02.2014 javno objavilo sklic redne skupščine za torek, 18.02.2014 s pričetkom ob 19.00 uri v večnamenskem prostoru krajanov četrtne skupnosti Šmarna gora, na Pločanski ulici 8 v Šmartnem. Na redni skupščini, ki je najvišji organ Športnega društva Šmartno-Tacen in jo sestavljajo vsi člani društva, je bilo prisotnih 12 članov. V skladu s statutom Športnega društva Šmartno-Tacen, je bila skupščina sklepčna.

Dnevni red:
1. Uvoden pozdrav in nagovor predsednika društva
2. Ugotovitev sklepčnosti
3. Izvolitev organov Občnega zbora (delovno predsedstvo, zapisnikar)
4. Poročilo o delu v koledarskem letu 2013
5. Finančno poročilo za koledarsko leto 2013
6. Razprava in sklepanje po poročilih
7. Letni program dela na področju mladine v koledarskem letu 2014
8. Letni program dela na področju športa v koledarskem letu 2014
9. Projektno delo v koledarskem letu 2014
10. Finančni plan za koledarsko leto 2014
11. Smernice za trajnostni razvoj organizacije
12. Razno


Na redni skupščini smo s 100 % izglasovanjem navzočih polnoletnih članov sprejeli naslednje sklepe:

• Poročilo o delu v koledarskem letu 2013
Izvedba projektov in programov v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami na lokalni, regionalni in nacionalni ravni s področja športa, mladinskega dela in osebnostne rasti, zdravja, prostovoljnega dela, raznih usposabljanj, izletov, taborov in raziskovalnih dejavnosti.

V letu 2013 smo uspešno izvedli projekte/programe podprte s strani naslednjih organizacij:
- ŠOU v Ljubljani
- Zavoda RS za zaposlovanje
- Mestna občina Ljubljana  – Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje
- Mestna občina Ljubljana – Urad za mladino
- Mestna občina Ljubljana – Oddelek za šport – letni program športa
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Urad RS za mladino
- Javni zavod Mladi zmaji.  

Skupščina je ugotovila, da so bili vsi navedeni projekti/programi izpeljani uspešno in v skladu s pravili statuta društva.

• Finančno poročilo za koledarsko leto 2013
Finančno poročilo za koledarsko leto 2013 je bilo prisotnim članom posredovano v celoti, za javnost je objavljeno na AJPES-u.

• Letni program dela na področju mladine v koledarskem letu 2014
Predstavljen in posredovan je bil letni plan dela na področju mladinskega sektorja – sodelovanje in povezovanje z regionalnimi stičišči za NVO po izbranih statističnih regijah, iskanje priložnosti za mladinsko delo v društvih, krepitev lokalnih društev, obogatitvene dejavnosti na lokalna okolja. Vizija mladinskega dela bo bazirala na naformalnih izobraževanjih in usposabljanjih ter širjenju koristnih kompetenc med čim večje število neorganiziranih mladih.

• Letni program dela na področju športa v koledarskem letu 2014 in projektno delo v koledarskem letu 2014 Izvedba projektov in programov v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami na lokalni, regionalni in nacionalni ravni s področja športa, mladinskega dela in osebnostne rasti, zdravja, prostovoljnega dela, raznih usposabljanj, izletov, taborov in raziskovalnih dejavnosti.

V letu 2014 že imamo podprte naslednje projekte:
- Mestna občina Ljubljana – Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje (Podporne storitve v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok)
- Zavod RS za zaposlovanje – javna dela na področju športa
- Kadrovska štipendija. 

• Finančni plan za koledarsko leto 2014
Finančni plan dela za koledarsko leto 2014 je bil prisotnim članom predstavljen realno in v celoti.

• Smernice za trajnostni razvoj organizacije
Predlogi in mnenja o dolgoročnem najemu oziroma odkupu športno-rekreativnih površin za večnamensko izrabo (vadbene skupine, usposabljanja, osebnostna rast otrok in mladostnikov).

• Razno
Letna članarina za koledarsko leto 2014 za mladoletne osebe znaša 30,00 €, letna članarina za polnoletne osebe pa 40,00 €. Letna teniška članarina znaša 120,00 € (vključuje brezplačno uporabo teniškega prostora + letno članarino). V društvenem skladu se zbirajo denarna sredstva društva, ki so namenjena: - potencialnemu (bodočemu) najemu ali odkupu športno-rekreativnih površin - del realizacije kadrovske štipendije.

V Ljubljani, 20.2.2014

Predsedujoči zapisnikar: Peter ZAJC

Overitelj: Manca HACE

Overitelj: Vladimir ERJAVEC